1923ല്‍ സ്ഥാപിക്കപെട്ട ഈ സ്ഥാപനം 1962ല്‍ ഹൈസ്കൂളായും 2010ല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളായും ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ടു.

==============================================================================

മലയാളം അകഷരം    കലോത്സവ മാനുവല്‍    സ്പോര്‍ട്ട്സ് മാനുവല്‍   ശാസ്ത്രമോള മാനുവല്‍    Special Allowance for SITC School Certificate docx  odt  PDF HH School Code  tc PDF tc xlsx  Sampoorna Form School Code List വിക്കി ഫോമുകള്‍ DOB Site http://www.cr.lsgkerala.gov.in/

ഉപജില്ലാ കലോത്സവ എല്ലാ റിസല്‍ട്ടുകളും ഇവിടെ

ഹയര്‍ ലെവല്‍ മത്സരത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയവര്‍

സ്കൂള്‍ പോയിന്റ് അറിയുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ റിസല്‍ട്ടുകള്‍ അറിയുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക